Taisyklės

BILIETŲ ĮSIGIJIMO SVETAINĖJE AVIAEKSPRESAS.LT TAISYKLĖS

1. Sąvokos

1.1. Bilietų pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruota UAB “Aviaekspresas”, juridinio asmens kodas 223505070, registruotos buveinės adresas Konstitucijos pr. 18, LT-09308 Vilnius.

1.2. aviaekspresas.lt – internetinė svetainė, adresu aviaekspresas.lt.

1.3. Keleivis – fizinis asmuo, kuris vežamas pagal keleivio vežimo sutartį.

1.4. Vežėjas – oro vežėjas (skrydžių bendrovė), turintis licenciją oro susisiekimui vykdyti ir faktiškai vykdantis vežimo orlaiviu paslaugas.

1.5. Bilietas – keleivio vežimo sutarties sudarymą patvirtinantis dokumentas ar kitas lygiavertis nematerialus dalykas, įskaitant elektroninį, kurį išdavė aviakompanija, suteikiantis teisę skristi orlaiviu ir vežti nustatyto svorio bagažą keleivio vežimo sutarties sąlygomis. Visos paslaugos, kurios suteikiamos pagal keleivio vežimo sutartį, yra nurodytos ant Bilieto pateiktoje informacijoje.

1.6. Keleivio vežimo sutartis – sutartis tarp Keleivio ir Bilietų pardavėjo, sudaroma šių taisyklių numatyta tvarka. Keleivio vežimo sutartis įtraukia ir oro transporto paslaugas, įskaitant tokią sutartį, kai pervežimą sudaro du ar daugiau skrydžių, vykdomų to paties arba skirtingų Vežėjų. Šios sutarties pagrindu atsiranda pareiga Keleivį nuvežti sutartu laiku į paskirties vietą, jei tai jungiamasis skrydis, o jeigu Keleivis perdavė bagažą – nugabenti bagažą į paskirties vietą ir išduoti jį turinčiam gauti asmeniui, vadovaujantis Bilietų pardavėjo pateiktomis taisyklėmis, įskaitant konkretaus Vežėjo, vykdančio arba ketinančio vykdyti skrydį, taisykles, o Keleivis įsipareigoja už paslaugą sumokėti nustatytą užmokestį, o jeigu perduotas bagažas – ir už bagažo vežimą. Atskiru atveju, jei skrydis nėra jungiamasis, Bilietų pardavėjas neatsako už paslaugas, kurias teikia vežėjai, taip pat neatsako už skrydžių vėlavimus ar jungties neįvykimo faktą.

1.7. Šalys – Keleivis ir Bilietų pardavėjas kartu.

1.8. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas/ pavardė, skrydžio užsakymo numeris, užsakymo atlikimui naudojams elektroninio pašto adresas.

1.9. Rezervavimas – faktas, kad Keleivis turi užsakymą ar kitokį patvirtinimą, kuriame nurodyta, kad priimta registracija dėl vežimo paslaugos.

1.10. Taisyklės – šios „Bilietų įsigijimo svetainėje aviaekspresas.lt taisyklės“.

1.11. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės – Bilietų pardavėjo patvirtintas ir galiojantis bendrovės teisės aktas, kuriame reglamentuojami visi su Keleivio asmens duomenų, pateiktų naudojantis aviaekspresas.lt sistema, tvarkymu susiję klausimai.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Keleivis patvirtina, jog susipažino ir sutinka su visomis Taisyklių nuostatomis, Bilieto užsakymo formoje pažymėdamas varnelę prie teiginio „Perskaičiau šias Taisykles ir sutinku su rezervuojamo Bilieto įsigyjimo sąlygomis, kaina bei jos keitimo sąlygomis, Bilieto užsakymo procedura pagal šias aviaekspresas.lt portale paskelbtas Taisykles bei perskaičiau ir sutinku su Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės tampa nuotoliniu būdu sudarytos Keleivio vežimo sutarties dalimi, kurioje nustatomos Keleivio ir Bilietų pardavėjo teisės bei pareigos, Bilietų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Šalių atsakomybė bei kitos su Keleivio vežimo sutartimi susijusios sąlygos.

2.2. Bilieto rezervacijos metu, Keleiviui yra nurodomas konkretus Vežėjas, kuris faktiškai vykdys Keleivio vežimą. Bilieto rezervacijos formoje Keleiviui yra pateikiamos tokio konkretaus Vežėjo taisyklės, kurių laikytis Keleiviui yra privaloma, siekiant tinkamo Keleivio vežimo sutarties vykdymo. Su tokiomis Vežėjo taisyklėmis Keleivis privalo susipažinti iki Bilieto rezervavimo ir pažymėti atskirą varnelę – “Perskaičiau Vežėjo taisykles, sutinku su visomis sąlygomis ir pageidauju įsigyti Bilietą”. Toks susipažinimas su konkretaus Vežėjo taikomomis taisyklėmis yra neatsiejama šių Taisyklių dalis.

2.3. Bilieto rezervacijos metu, Keleiviui yra nurodomas konkretus Vežėjas, kuris faktiškai vykdys Keleivio vežimą. Bilieto rezervacijos formoje Keleiviui yra pateikiamos tokio konkretaus Vežėjo taisyklės, kurių laikytis Keleiviui yra privaloma, siekiant tinkamo Keleivio vežimo sutarties vykdymo. Su tokiomis Vežėjo taisyklėmis Keleivis privalo susipažinti iki Bilieto rezervavimo. Toks susipažinimas su konkretaus Vežėjo taikomomis taisyklėmis yra neatsiejama šių Taisyklių dalis, todėl Klientas Bilieto užsakymo formoje pažymėdamas varnelę prie teiginio „Perskaičiau ir sutinku su rezervuojamo skrydžio įsigyjimo sąlygomis, kainos taisyklėmis, apribojimais bei terminais ir užsakymo politika, sudarytomis aviaekspresas.lt portalo bei perskaičiau ir sutinku su Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis“ kartu patvirtina ir tinkamą susipažinimą su Vežėjo taikomomis taisyklėmis.

2.4. Esant neatitikimų ar prieštaravimų tarp šių Taisyklių ir konkretaus Vežėjo taisyklių, taikomos šių Taisyklių nuostatos.

2.5. Bilietų pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Keleiviai bus nedelsiant informuojami elektroniniu paštu, nurodytu Bilietų užsakymo formoje. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus aviaekspresas.lt. Iki naujos redakcijos įsigaliojimo įsigytiems Bilietams galioja ta Taisyklių redakcija, kuri buvo patvirtina Rezervavimo metu.

2.6. Jei Bilietų pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Keleiviui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Keleiviui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Bilietų pardavėjui atsako pats Keleivis.

2.7. Bilietų užsakymas, Keleivio vežimo sutarties sudarymo momentas

2.8. Keleivis gali rezervuoti Bilietą pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

2.9. internetu užsiregistruodamas aviaekspresas.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);

2.10. internetu nesiregistruodamas aviaekspresas.lt.

2.11. Klientas, užsisakydamas Bilietą vienu iš Taisyklių 3.1.1 – 3.1.2 punktuose nurodytų būdų, atitinkamuose Bilietų pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam Bilieto užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis. Tokiu būdu pateiktus Keleivio asmens duomenis Bilietų pardavėjas tvarko Asmens duomenų tarkymo taisyklėse numatyta tvarka.

2.12. Keleivio vežimo sutarties sudarymo momentas yra Taisyklių patvirtinimas Taisyklių 2.1 punkte numatyta tvarka, t.y. Bilieto Rezervavimas ir pilnas bilieto apmokėjimas, bei apmokėto užsakymo patvirtinimo gavimas nurodytu el. paštu.

2.13. Keleivis privalo apmokėti rezervuoto Bilieto kainą nedelsiant.

2.14. Keleiviui neapmokėjus Bilieto kainos per 3.4 punkte nurodytą laikotarpį, laikoma, jog Keleivis atsisakė Keleivio vežimo sutarties ir Keleivio vežimo sutartis gali būti nutraukiama be atskiro Bilietų pardavėjo pranešimo.

2.15. Per laikotarpį tarp Bilieto rezervavimo ir apmokėjimo už Bilietą įskaitymo, Bilieto kaina gali padidėti, kadangi kelionių oru mokesčiai, tarifai ir rinkliavos bei kiti Bilieto kainą lemiantys veiksniai nuolat keičiasi ir gali pradėti galioti jau po Keleivio atliktos rezervacijos momento. Jeigu bet kuris iš tokių mokesčių, tarifų ar rinkliavų yra įvedamas arba padidinamas po Keleivio atliktos rezervacijos momento, Keleiviui reikės sumokėti susidariusį Bilieto kainos skirtumą. Jeigu Keleivis nesutinka su tokiu Bilieto kainos padidėjimu, Keleivis turi teisę atsisakyti Keleivio vežimo sutarties raštu apie tai pranešdamas Bilietų pardavėjui Taisyklių 11.2 punkte numatyta tvarka. Tokiu atveju Keleiviui yra grąžinama visa už Bilietą sumokėta suma.

2.16. Keleivis, rezervuodamas lėktuvo Bilietą, privalo vadovautis nurodymais Bilieto užsakymo sistemoje ir privalo vadovautis elektroniniais pranešimais, kuriuos Bilietų pardavėjas siunčia Keleiviui į elektronio pašto dėžutę.

2.17. Keleivis privalo pateikti Bilietą Vežėjui ir/ar jos įgaliotam asmeniui reikalaujant. Keleivis privalo išsaugoti Bilietą visos kelionės metu, jeigu Vežėjas jo nepakeičia kitu lygiaverčiu dokumentu.

2.18. Bilietas numato pervežimą oru nuo išvykimo oro uosto iki galutinės oro uosto paskirties vietos. Biliete nėra numatytas transportas tarp oro uostų arba pervežimas vieno oro uosto ribose, jeigu Biliete nenumatyta kitaip.

2.19. Bilietų pardavėjas informuoja, jog įsigyjant Bilietą, atsižvelgiant į specialias Keleivio papildomai užsakomas paslaugas ar poreikius, kurie nenumatyti Bilieto pardavėjo teikiamame pasiūlyme bei Bilieto pardavėjui yra nežinomi Bilieto pardavimo metu, Keleiviui papildomai gali reikėti sumokėti papildomas įmokas ir mokesčius, kurie bus nurodomi papildomų paslaugų užsakymo metu.

3. Bilieto keitimas ir sutarties atsisakymas

3.1. Keleivis, norėdamas atlikti rezervuoto Bilieto pakeitimus, privalo tiesiogiai kreiptis į Bilietų pardavėją. Keleivis už Bilieto pakeitimą turi sumokėti Bilietų pardavėjui papildomą mokestį, kuris Keleiviui nurodomas prieš Bilieto keitimo paslaugos užsakymą.

3.2. Keleivis turi teisę atsisakyti Keleivio vežimo sutarties per Taisyklių 3.4 punkte nustatytą terminą. Vėlesnis Keleivio vežimo sutarties atsisakymas negalioja, todėl Keleiviui sumokėjus Bilieto kainą, sumokėti pinigai yra negrąžinami, išskyrus kai:

3.3. Keleivis naudojasi Bilietų pardavėjo teikiama pinigų garantijos grąžinimo paslauga. Tokiu atveju už Bilietą sumokėti pinigai grąžinami pagal pinigų garantijos paslaugos teikimo nuostatas, kurios yra pateikiamos Keleiviui Bilieto rezervacijos metu;

3.4. Bilieto kaina padidėja Taisyklių 3.6 punkte nurodytu atveju. Tokiu atveju Keleiviui, 3.6 punkte numatyta tvarka atsisakiusiam Keleivio vežimo sutarties, grąžinama visa už Bilietą sumokėta suma.

4. Keleivio teisės

4.1. Keleivis turi teisę pirkti Bilietus bei užsisakyti su Keleivio vežimo sutartimi susijusias paslaugas aviaekspresas.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Keleivis turi teisę apmokėjimą už Bilietą įvykdyti vienu iš šių būdų:

4.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste;

4.2.2. kreditine banko kortele;

4.2.3. banko pavedimu;

4.3.4. grynaisiais pinigais Paypost arba Narvesen prekybos taškuose;

4.2.5. naudojantis Paysera sistema.

4.3. Kylant klausimams, susijusiems su Keleivio vežimo sutartimi, Keleivis gali kreiptis į Bilietų pardavėją dėl papildomos informacijos apie, įskaitant, bet neapsiribojant:

4.3.1. bagažo perkėlimo tvarką;

4.3.2 rankinio ir registruoto bagažo matmenis ir svorį;

4.3.3. Keleivio transportuojamų daiktų atitikimą saugumo reikalavimams.

4.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Vežėjo taisyklėse, Bilietų pardavėjo Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5.Keleivio įsipareigojimai

5.1. Keleivis privalo sumokėti už Bilietus ir visas su Keleivio vežimo sutartimi susijusias paslaugas.

5.2. Keleivis įsipareigoja priimti šiuos dokumentus jų pateikimo metu: elektroninį Bilieto užsakymo patvirtinimą ar kitą lygiavertį dokumentą.

5.3. Keleivis, naudodamasis aviaekspresas.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Asmens duomenų tvarkymo taisyklių, Vežėjo taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų aviaekspresas.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.4. Siekiant susipažinti su Keleivio kelionei reikalingais dokumentais, vizomis ir skiepais, kurie yra privalomi kelionės metu, Keleivis privalo apsilankyti šiame tinklalapyje: http://keliauk.urm.lt/lt/location. Atsidarius nurodytam tinklalapiui laukelyje „Pasirinkite šalį” reikia pasirinkti šalį, į kurią vyks Keleivis, ir paspausti mygtuką „Paieška”. Atsidarius puslapiui su informacija apie šalį, į kurią vyks Keleivis, reikia atidžiai ją perskaityti. Ypač svarbu susipažinti su informacija, kuri yra pateikta šiuose skyriuose: „Kelionėms tinkami dokumentai”, „Įvažiavimo, buvimo šalyje ir išvykimo sąlygos. Vizos”, „Skiepai”. Jeigu skrydis nėra tiesioginis, tokiu būdu privaloma susipažinti su informacija, pateikta apie visas be išimčių šalis, į kurias vyks arba per kurias vyks tranzitu Keleivis. Maršrute esančių šalių pavadinimai nurodomi Bilieto užsakymo metu. Jeigu kyla neaiškumų, Keleivis privalo kreiptis į Bilietų pardavėją elektroniniu paštu. Jeigu Keleivis nėra Lietuvos Respublikos pilietis, dėl išsamios informacijos apie kelionei tinkamus asmens dokumentus, vizas, skiepus ir kt. jis privalo kreiptis į savo šalies užsienio reikalų ministeriją, diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą.

5.6. Keleivis privalo laikytis visų prisiimtų įsipareigojimų bei teisės aktų keliamų reikalavimų, todėl Vežėjas turi teisę atsisakyti Keleivį ir bagažą pervežti oru, jeigu:

5.6.1. Keleivis pažeidžia norminių aktų reikalavimus;

5.6.2. Keleivis kelia grėsmę arba trukdo kitiems keleiviams;

5.6.3. Keleivio elgesys kelia grėsmę oro pervežimo (skrydžio) saugumui, kitų keleivių arba trečiųjų asmenų turtui, trukdo viešajai tvarkai;

5.6.4. Keleivis atsisako vykdyti Vežėjo, jo darbuotojų arba orlaivio įgulos nurodymus;

5.6.5. Keleivis nepagrįstai atsisako patikrinimo;

5.6.6. Keleivis yra nesumokėjęs įmokų, mokesčių arba kitų mokėjimų, kurie privalomi pervežant oru (skrendant) ir kurie nebuvo apmokėti Bilieto užsakymo metu;

5.6.7. Keleivis neturi arba atsisako pateikti Keleivio vežimo sutarties vykdymui reikalingus dokumentus, su kuriais Keleivis buvo supažindintas Taisyklių 6.4 punkte numatytu būdu.

5.7 Keleivio bilietas:

5.7.1. yra sugadintas;

5.7.2. yra prarastas;

5.8. Biliete nurodytos datos ir/ar kiti duomenys yra pasikeitę ir neatitinka kitų kelionės dokumentų;

5.8.1. kyla įtarimas, kad Bilietas įgytas neteisėtu būdu arba Biliete nurodytas asmuo, kuris pagal vežėjo duomenų bazės duomenis neturi teisės būti pervežamas oru (skristi);

5.8.2. Keleivis su savimi veža daiktus, nurodytus draudžiamų bagaže vežti daiktų sąraše (žr. Taisyklių 10 punktą).

5.8.3. Keleivis keleivinio oro transporto registracijos metu nebuvo atėjęs prie įlaipinimo vartų;

5.8.4. Keleivis nepateikė Vežėjui šiose Taisyklėse minėtos informacijos;

5.8.5. Keleivio bagažas neatitinka Vežėjo taisyklių;

5.9. atsisakymas yra pagrindžiamas kitais galiojančiais teisės aktais.

5.10. Keleivio įsipareigojimai aviacijos saugumo patikros poste:

5.11. pateikti visus turimus skysčius, supakuotus į permatomą daug kartų užsegamą 1 l talpos maišelį (plačiau žr. Taisyklių 9 punktą);

5.12. nusivilkti viršutinius drabužius (švarką, paltą ir pan.) ir pateikti patikrinimui;

5.13. iš rankinio bagažo išimti ir atskirai padėti nešiojamuosius kompiuterius ir kitus elektroninius prietaisus ir pateikti patikrinimui;

5.14. pereiti arkinį metalo ieškiklį aviacijos saugumo patikros poste, išskyrus:

5.14.1. kai Keleivis turi kūne metalinį implantą ir pries patikros procedūrą apie tai informuoja aviacijos saugumo darbuotoją. Jeigu arkinis metalo ieškiklis sukels pavojaus signalą, Keleivis turi nurodyti vietą, kurioje jis yra, o aviacijos saugumo darbuotojai Keleivį patikrins rankomis;

5.14.2. kai Keleivis turi širdies stimuliatorių ir prašo aviacijos saugumo darbuotojo, kad jis nebūtų tikrinamas arkiniu metalo ieškikliu, tokiu atveju Keleivis paprastai tikrinamas rankomis;

5.14.3. kai Keleivis turi dirbtinę galūnę ir prieš patikros procedūrą apie tai informuoja aviacijos saugumo darbuotoją. Priklausomai nuo dirbtinės galūnės pobūdžio (pvz., metalo kiekio), aviacijos saugumo darbuotojai Keleivį patikrins arkiniu metalo ieškikliu arba/ir rankomis bei narkotinių ir sprogstamųjų medžiagų ieškikliu.

5.15. Keleiviai, turintys metalinį implantą, širdies stimuliatorių ir/ar dirbtinę galūnę, gali paprašyti aviacijos saugumo darbuotojų, kad būtų patikrinti detalios patikros patalpoje, kurios nemato kiti keleiviai.

5.16. Keleiviems, turintiems metalinį implantą, širdies stimuliatorių ir/ar dirbtinę galūnę, rekomenduojama turėti medicinos įstaigos išduotą pažymą, tačiau Lietuvoje ji nėra privaloma.

6. Bilietų pardavėjo teisės

6.1. Bilietų pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų aviaekspresas.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti aviaekspresas.lt esančių elementų išdėstymą apie tai nepranešdamas Keleiviui, išskyrus atvejus, kai tokie pakeitimai yra susiję su aviaekspresas.lt skelbiamomis paslaugų teikimo ir/ar vykdymo taisyklėmis. Tokiu atveju Klientas yra informuojamas Taisyklių 2.4 punkte nustatyta tvarka.

6.2. Bilietų pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų aviaekspresas.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį. Apie tokius pakeitimus Keleiviai bus nedelsiant informuojami elektroniniu paštu, nurodytu Bilietų užsakymo formoje. Pakeitimai įsigalioja juos paskelbus aviaekspresas.lt. Iki tokių pakeitimų įsigytiems Bilietams galioja tos paslaugų teikimo sąlygos, kurios buvo patvirtintos Rezervavimo metu.

6.3. Jei Keleivis bando pakenkti aviaekspresas.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Bilietų pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Keleivio galimybę naudotis aviaekspresas.lt, įskaitant ir panaikinti Keleivio paskyrą.

6.4. Bilietų pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Keleivio anuliuoti jo užsakymą ir nutraukti Keleivio vežimo sutartį, jeigu Keleivis nesumoka už Bilietą per 24 valandas nuo rezervacijos momento arba pasikeičia galiutinė bilieto kaina.

6.5. Bilietų pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse, kituose aviaekspresas.lt dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. Bilietų pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Bilietų pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų aviaekspresas.lt dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Keleiviui galimybę naudotis aviaekspresas.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2. Bilietų pardavėjas įsipareigoja Bilieto užsakymo metu pateikti Keleiviui informaciją apie reikalavimus rankiniam ir registruotam Keleivio bagažui.

7.3. Bilietų pardavėjas įsipareigoja gerbti Keleivio privatumą, Keleivio asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Asmens duomenų tvarkymo taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.4. Bilietų pardavėjas, nesutikdamas su Kliento pateiktais reikalavimais ar pretenzijomis, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Keleivio kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Keleiviui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

7.5. Bilietų pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Bilietų pardavėjui keliamas pareigas.

8. Skysčių gabenimo reikalavimai

8.1. Skysčių gabenimo reikalavimai taikomi rankiniame bagaže vežamiems skysčiams, skrydžiuose, vykdomuose iš bet kurios Europos Sąjungos valstybės, Norvegijos, Šveicarijos bei Islandijos.

8.2. Keleivių aviacijos saugumo patikros Keleiviui leidžiama turėti turėti ne didesnius nei 100 ml talpos indelius su skysčiais, kurie turi tilpti į 1 l talpos plastikinį užsegamą maišelį. Vienas Keleivis gali vežtis vieną 1 l talpos plastikinį maišelį su skysčiais ir privalo jį pateikti patikrinimui keleivių aviacijos saugumo patikros posto darbuotojams.

8.3. Skysčiais laikoma:

8.3.1. vanduo ir kiti gėrimai, sriubos bei sirupai;

8.3.2. kvepalai;

8.3.3. kremai, losjonai ir aliejai;

8.3.4. skutimosi putos, kitos putos;

8.3.5. dezodorantai;

8.3.6. dantų pasta, kitos pastos;

8.3.7. aerozolinės priemonės;

8.3.8. žėlė – plaukų, dušo;

8.3.9. blakstienų tušas, skysti šešėliai, kreminės pudros;

8.3.10. bet kokios kitos skystos konsistencijos medžiagos.

8.4. Visi skysčiai, kurie viršija 100 ml privalo būti vežami registruotame bagaže, išskyrus kelionės metu reikalingus medikamentus bei kūdikių maistą.

8.5. Skysčių kiekis, kurį Keleivis įsigyja už įlaipinimo dokumentų tikrinimo vietų esančiose parduotuvėse, yra neribojamas, tačiau turi atitikti šiuos reikalavimus:

8.5.1. įsigijimo metu neapmuitinamas skystis ir kvitas turi būti sandariai uždaryti apsauginiame maišelyje su raudonu krašteliu;

8.5.2. apsauginio maišelio negalima atidaryti iki atvykimo į Keleivio galutinį skrydžio tikslą;

8.6. atliekant saugos patikrinimą tranzitiniuose oro uostuose, neapmuitinami pirkiniai turi būti išimti iš rankinio bagažo ir patikrinti atskirai;

8.7. aviacijos saugumo darbuotojui gali prireikti atidaryti apsauginį maišelį atliekant tikrinimą. Tuo atveju, jeigu Keleivio laukia jungiamasis skrydis kitame oro uoste, Keleivis turi įspėti aviacijos saugumo darbuotoją, kad neapmokestinamuosius skysčius būtų galima pakartotinai sandariai uždaryti naujame apsauginiame maišelyje.

9. Draudžiamų bagaže vežti daiktų sąrašas

9.1. Keleiviams neleidžiama turėti šių priemonių oro uostuose ir lėktuvo viduje:

9.1.1. šautuvų, žiebtuvėlių ir ginklų ar objektų, galinčių iššauti ar sukelti žalą, įskaitant, bet neapsiribojant:

9.1.2. visų žiebtuvėlių ir jų sudedamųjų dalių;

9.1.3. žiebtuvėlio imitacijų;

9.1.4. revoliucinių strėlių ir vinių šautuvų;

9.1.5. kurtinančių ar šokiruojančių priemonių, pavyzdžiui, sprogstamųjų lazdelių, balistinę energiją naudojančių ginklių ir pan.;

9.1.6. visų tipų žaislinių šautuvų;

9.1.7.smailių/ašmeninių ginklų ir aštrių detalių, kurios gali būti panaudotos kaip ginklai užpuolant ar savigynai, gali būti žalos priežastis, įskaitant, bet neapsiribojant:

9.1.8. kirvių, žeberklų, ledo kirtiklių, slidžių lazdų ir panašių įrankių;

9.1.9. žirklių smailiomis ašmenimis ir daugiau kaip 6 cm ilgio visų rūšių peilių, įskaitant skustuvus ir peiliukus (išskyrus saugius ar vienkartinius skustuvus su uždaromais peiliukais);

9.1.10.amatininkų įrankių, kurie gali būti panaudoti kaip ginklai, pavyzdžiui, skalpelių, atsuktuvų, grąžtų, replių, raižytuvų ir pan.

9.1.11. atšipusių instrumentų, įskaitant, bet neapsiribojant:

9.1.12. visų rūšių vėzdų ir lazdų;

9.1.13. kajakų ir kanojų irklų, riedlenčių ir pan.;

9.1.14. karinio amato įrangos, pavyzdžiui, ryžių spragilų ir pan.

9.1.15. sprogstamųjų ir degių medžiagų, sprogių prietaisų ir/ar jų sudedamųjų dalių, įskaitant, bet neapsiribojant:

9.1.16. amunicijos, sprogmenų galvučių, detonatorių ir detonatorių kabelių, sprogimo aparatų ir pan.;

9.1.17. minų, granatų, fejerverkų, kitos pirotechnikos, dūmų gaminimo dėžučių ir šovinų, kibirkščių ir pan;

9.1.18. dujų ir dujų konteinerių ;

9.1.19. degaus skysto kuro (tekančių žiebtuvėlių, aerozolinių dažų, dažų dėžučių ir pan.);

9.1.20.stipresnių nei 70 % alkoholinių gėrimų.

9.1.21. cheminių ir toksinių medžiagų, įskaitant, bet neapsiribojant:

9.1.22. rūgščių ir alkaloidų, sublimatų, ėdžių ar balinančių medžiagų ir pan;

9.1.23. luošinančių ar kitų kenksmingų purkštuvų – pipirinių purkštuvų, ašarinių dujų ir pan.;

9.1.24. nuodų, infekciškių ar biologiškai rizikingų daiktų – infekuoto kraujo, bakterijų, virusų ir pan.;

9.1.25. radioaktyviųjų medžiagų;

9.1.26. daiktų, sukeliančių savaiminius užsidegimus.

10. Apsikeitimas informacija

10.1 Bilietų pardavėjas šiose Taisyklėse ir Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka visus pranešimus siunčia Keleivio registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.

10.2 Keleivis visus pranešimus ir klausimus siunčia el. paštu: info@aviaekspresas.lt Bilietų pardavėjas teikia informaciją telefonu arba atsako į pranešimus ir klausimus Bilietų pardavėjo darbo laiku: I-V nuo 09.00 iki 18.00 val., VI-VII – Bilietų pardavėjas nedirba.

11. Atsakomybė

11.1. Keleivis atsako už visus aviaekspresas.lt sistemoje atliktus veiksmus ir už visos Bilietų pardavėjui pateiktos informacijos teisingumą.

11.2. Užsiregistravęs Keleivis atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei aviaekspresas.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie aviaekspresas.lt sistemos naudodamasis Keleivio prisijungimo duomenimis, arba užsakymo formą pildydamas Keleivio vardu, Bilietų pardavėjas šį asmenį laiko Keleiviu.

11.3. Tinkamas trečiojo asmens įgaliojimas atlikti Bilieto užsakymą yra išimtinai Keleivio atsakomybė.

11.4. Keleivis yra atsakingas už tinkamą vertingų ir dūžtančių daiktų draudimą, kadangi Bilietų pardavėjas neatsako už vertingų ir dūžtančių daiktų pervežimą. Keleiviui rekomenduojama papildomai apsidrausti ar už papildomą mokestį užpildyti specialią deklaraciją registracijos oro uoste metu. Neužpildžius papildomos deklaracijos ar neapsidraudus, Vežėjo atsakomybė už sugadintą ar prarastą bagažą neviršys 1131 SDR (apie 1358,19 Eur).

11.5. Bilietų pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai žala kyla dėl to, jog Keleivis, neatsižvelgdamas į Bilietų pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Vežėjo taisyklėmis, Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.6. Jei aviaekspresas.lt yra pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Bilietų pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Bilietų pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

11.7. Pagal šias Taisykles ir kitas aviaekspresas.lt sistemoje nustatytas sąlygas ir kiek leidžia įstatymai, Bilietų pardavėjas bus atsakingas tik už žalą ar nuostolius, kurie atsirado dėl pažeidimo dėl Bilietų pardavėjo kaltės.

11.8. Nusiskundimai, pretenzijos bei jas pagrindžiantys dokumentai, turi būti pateikti el. paštu lietuvių kalba: info@aviaekspresas.lt ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią Keleivis sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą.

11.9. Jeigu nusiskundimus, pretenzijas ar kitokius reikalavimus Keleivio vardu reiškia trečiasis asmuo, kartu su tokiu kreipimusi į Bilietų pardavėją privalo būti pateiktas įgaliojimas, leidžiantis trečiajam asmeniui veikti Keleivio vardu.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Visos šiose Taisyklėse nustatytos sąlygos turi būti aiškinamos sąžiningai, atsižvelgiant į Šalių ketinimus ir Bilietų pardavėjo teikiamų paslaugų esmę. Šalys privalo remtis ne vien pažodiniu Taisyklių aiškinimu, bet ir aiškinti šias Taisykles sistemiškai, bet kurią Taisyklių sąlygą vertinant visų Taisyklių nuostatų kontekste.

12.2. Šios Taisyklės yra sudarytos lietuvių kalba, tačiau gali būti išverstos ir į kitas kalbas. Esant bet kokių prieštaravimų ar neatitikimų tarp Taisyklių versijų skirtingomis kalbomis, viršenybę turi Taisyklės lietuvių kalba, ir jomis turi būti vadovaujamasi.

12.3. Jei kompetentinga institucija ar teismas nusprendžia, kad bet kuri Taisyklių sąlyga negalioja visa apimtimi ar iš dalies ar kitu būdu netaikoma, jos negaliojimas ar netaikymas neturi įtakos ir neigiamai nepaveikia likusių Taisyklių sąlygų galiojimo ar taikymo.

12.4. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

12.5. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.6. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, Keleivis gali pateikti prašymą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – vvtat.lt/index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.